Hírek

et logo 230 2A kivonatok beküldési határidejét meghosszabbítottuk szeptember 5-ig, a végleges tanulmányok leadási határidejét október 20-ig.

Az Erdélyi Társadalom c. folyóirat Hatalom, egyenlőtlenségek és felelősség címmel publikációs felhívást tesz közzé.

A kivonatok beküldési határideje: 2018. augusztus 15.
A végleges tanulmányok leadási határideje: 2018. szeptember 30.

Kortárs társadalmunkban szerte a világon megfigyelhető a különféle populizmusok és a mindennapi nacionalizmus megerősödése, miközben fokozódnak a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek. Mindez összefüggésben áll a hatalmi különbségekkel és ezáltal a hatalom és az elnyomás, illetve az ellenállás sajátos alakzataival is. Ezek a tartós vagy mélyülő egyenlőtlenségek sajátosan érintik kisebbség és többség viszonyát, státusz, társadalmi nemi, szexuális, etnikai és más vonatkozásokban is. Az egyenlőtlenségeknek és ezek következményeinek láttatását számtalan makroszintű és statisztikai elemzés tűzte ki céljául, de e folyamatok megértéséhez szükséges az embereket megjelenítő vizsgálódás is, alulnézetből, értelmezésre törekedve és kritikusan – akár szembenézve a kutató saját szerepével és felelősségével, munkája hasznosságának kérdésével is. Az Erdélyi Társadalom 2018/2-es száma az egyenlőtlenség, kirekesztés, hatalmi viszonyok és felelősség kérdéseit konkrét, partikuláris eseteken keresztül szeretné megmutatni, az érintettek szemszögéből, de ugyanakkor rámutatva a problémák strukturális meghatározottságára is. Tervezett lapszámunk az alábbi kérdéseket tematizáló vagy a témához kapcsolódó más problémákat felvető szövegeket vár:

  1. társadalmi igazságtalanságok és társadalmi egyenlőtlenségek (társadalmi nemek, kisebbség és többség, szegénység és hátrányos helyzet, foglalkoztatási gyakorlat, közterek használata, vagy egyenlőtlenségek és igazságtalanság mediális reprezentációi, új média és kulturális-társadalmi egyenlőtlenségek)
  2. a hatalom, erőszak és ellenállás, uralom és tekintély (hatalomnélküliség, hatalomgyakorlási és ellenállási formák, az erőszak változatos alakzatai, képessé tétel és képességszemlélet)
  3. (társadalom- és tudomány-) kritika, reflexió, felelősség és a hasznosság (felelősségteljes kutatás, RRI, reflektivitás, kritikai szemlélet, önmaga felé fordított kutatói tekintet, részvételi és akciókutatások, együttműködési gyakorlatok)
  4. politikai, gazdasági, vallási elit és társadalom viszonya, az elit szerepének értelmezései
  5. különféle család- és szociálpolitikák társadalmi egyenlőtlenségre vagy adott társadalmi csoportokra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az Erdélyi Társadalom 2018/2. tematikus lapszámába a szerkesztők elsősorban a témakört kulturális antropológiai, néprajztudományi és szociológiai szempontokból, „alulnézetből” tárgyaló tanulmányokat, az émikus megértésre és értelmezésre törekvő, értekező típusú, kritikus, elemző szövegeket és recenziókat várnak. A kivonatok szelekciója során előnyt élveznek azok a szövegek, amelyeknek az elemzett empirikus valóság kapcsán erdélyi/romániai vonatkozása is van.

A megjelentetni kívánt tanulmányok (kb. fél oldalas) kivonatának beküldési határideje 2018. augusztus 15. A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatokat és majd a tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezni, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. A megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók esetleges javaslatai alapján a megadott határidőn belül át kell dolgoznia kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják.

Fontos tudnivalók

  • A rezümék beküldési határideje: 2018. augusztus 15. az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (cc:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ésEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) email címre.
  • Visszajelzés az absztraktokról legkésőbb: 2018. augusztus 30.
  • A végleges tanulmányokat kérjük az ET folyóirat elektronikus rendszerébe felölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html , a határidó: legkésőbb: 2018. szeptember 30.
  • További információk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címeken.

A lapszámfelelősök: Lajos Veronika és Geambașu Réka

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2018/1-es számának tervezett témaköre: Társadalmi átalakulás a rendszerváltás óta.

Lapszámfelelős szerkesztők: Benedek József, Veres Valér

Az 1989. évi rendszerváltás óta eltelt évtizedekben Románia, és a többi Közép- és Kelet-Európai ország jelentős átalakuláson ment keresztül.  Politikai és társadalmi szempontból, a egypártrendszerű kommunista /államszocialista diktatúrák többpártrendszerrel működő demokráciák irányába indultak el,  a központosított, kézi vezérlésű közigazgatás pedig a decentralizáció és az önkormányzatiság, esetenként a regionalizáció irányába is elmozdultak. Társadalmi szempontból a változások jelentős értékrend- és társadalmi szerkezetbeli változásokkal jártak, mind a magánszféra, mind pedig a közszféra területén. A változásokat több tekintetben pozitív jellegűnek ítélhetjük meg (középosztályosodás, jóléti társadalom, termékbőség, jövedelmek növekedése, szolgáltatások bővülése, szabadságjogok), de vannak negatívan értékelhető jelenségek is (jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység növekedése, szegregáció, kisebbségellenesség, gyűlöletbeszéd)

Gazdasági szempontból az átalakulás a központosított, állami tulajdonú tervgazdaságból a magántulajdonra épülő piacgazdaságra való átmenetet jelentette.
Az átalakulási folyamatok fontos alakító tényezője volt a volt Szovjetunió és a régi Vasfüggöny között elterülő országok számára a NATO és az Európai Unióhoz való felzárkózási folyamat, e folyamat megítélése túlnyomórészt pozitív, de újabban egyre gyakrabban megjelennek az euroszkepticizmus hangjai is.

Szociológia és demográfiai szempontból a társadalmi átalakulásnak más, világméretű trendek is keretet szabtak. A 20. század utolsó harmadában alakulnak át az európai társadalmak az ún. posztindusztriális, szolgáltató társadalmakká, demográfiai szempontból a második demográfiai átmenetnek nevezett jelenség terjed el, valamint mindezeket áthatja az egyre erősebb globalizáció. Ezek a hatások elérik Közép- és Kelet-Európa országait is, és, többnyire néhány évtizedes megkésettséggel, ugyancsak 1990-től kibontakoznak azok az értékrendbeli változások, amelyek a fogyasztási mintákat, az értékrendet közelebb viszik a régi „nyugati” világhoz.

Az Erdélyi Társadalom 2018. évi első tematikus száma a fent vázolt témák, folyamatok elemzését, értékelését megcélzó tanulmányokat, jelentéseket, recenziókat vár, akár egy régió, közösség, ország, akár összehasonlító vonatkozásban. Különösképpen várjuk azon tanulmányokat, amelyek érintik a régió országainak nemzetiségi-nyelvi közösségeinek helyzetét, az átalakulás azokra gyakorolt hatását is.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első körben egy kb. fél oldalas kivonatot küldhetnek be 2018. április 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre.  (A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatok beküldése nem kizáró feltétel, de túljelentkezés esetén előnyt jelent)

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anoním bíráló véleményezni, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok beküldésének hoszabbított határideje 2018. június 15.

A tanulmányok formai követelményeit itt találják

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2016/2-es számának tervezett témaköre: “KÖZÉLETI KORRUPCIÓ KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN”

A gazdasági, politikai, vagy a médiakban tapasztalható korrupciós jelenségek, akár magas szinten (fehér galléros bűnözés), akár a hétköznapi emberek szintjén (petty corruption) jelentkezik átszövi a poszt-szocialista térség összes társadalmának életét, viszont eltérő mértékben és más-más formában. Létezik a korrupciónak egy általános (globális) paradigmája, mely egyfelől a magán és a közösségi szféra elkülönítésén alapul, másfelől pedig egy klasszikus modellen, mely a jelenséget társadalmi betegségnek tekinti, harmadrészt pedig hozzá kapcsolódik egy normatív doktrína, mely a korrupció leszorítását célozza, ez utóbbi terméke a mára kifejlett egész antikorrupciós ipar.

A vidéki népesség, „vidéki társadalom” a kelet-közép-európai országok többségében számos társadalmi probléma forrása. A modernizációs folyamatok megkésettsége és sajátossága következtében a térségben a lakosság igen jelentős része a városok életkörülményeihez felzárkózni képtelen falvakban él, és igen nagy hányada mindmáig a mezőgazdaságban dolgozik, annak ellenére hogy e szektor a nemzetgazdaságok kis hányadát képezi. Kelet-Közép-Európa vidéki térségeinek e jellemzői mindmáig alig változtak, annak ellenére, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően megváltozott vidékfejlesztési politikáknak köszönhetően a vidéki térségekbe igen jelentős tőke áramlott. Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2016/1-es számában ezt a kérdéskört szeretnénk körbejárni, azaz a Kárpát-medence vidéki társadalmainak a közelmúltban zajló átalakulásával kapcsolatos, elméletileg megalapozott és empirikus kutatáson alapuló tanulmányokat várunk.

Aktuális szám


et2022 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022