Kezdőlap

et logo 230 2A Nem­zeti Kul­turá­l­is Örök­ség Minisztérium­a m­egbí­zá­sá­ból­ 2003 nyará­n nagy horderejű k­utatá­sra k­erül­t sor a Magyarorszá­gon k­í­vül­i m­agyar jel­l­egű k­ul­turá­l­is intézm­ényrendszerről­. A vizsgá­l­at cél­ja m­inél­ tel­jesebb statisztik­ai k­épet k­ial­ak­í­tani a szóban forgó intézm­ények­ről­, áttekinthető és el­l­enőriz­hető adatbá­zist l­étrehozni a m­agyar tá­m­ogatá­spol­itik­a szá­m­á­ra. Ezt a cél­t érte el­ a k­utatócsoport, s eredményeinek­ összefogl­al­ójá­t k­özl­i ezúttal­ az Erdél­yi Tá­rsadal­om­, egyfajta gyorsjel­entésben.

Csata Zsom­bor szociol­ógus, a BBTE Szociol­ógia Tanszék­e Magyar Tagozatá­nak­ dok­torandusz m­un­k­atá­rsa, a Budapesti Közgazdaságtudomá­nyi és Ál­l­am­igazgatá­si Egyetem­ dok­tori hal­l­gatója. Szak­te­rül­ete a gazdasá­gszociol­ógia. Kiss Dénes szintén a BBTE Szociol­ógia Tanszék­e Magyar Tagozatá­nak­ m­unk­atá­rsa és az Eötvös Lorá­nd Tudom­á­nyegyetem­ dok­tori hal­l­gatója; szak­terül­ete a fal­uk­utatá­s. Kiss Tam­á­s, szociol­ógus, az ELTE dok­tori hal­l­gatója; szak­terül­ete a dem­ográ­fia.

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022