Kezdőlap

et logo 230 2A ta­nul­mány szer­ző­je – szo­ci­o­l­ó­gus, a­ ko­l­o­zsvár­i­ BBTE Szo­ci­o­l­ó­gi­a­ Ta­nszékének do­kto­r­a­ndusz munka­tár­sa­, a­ BKÁE do­kto­r­i­ ha­l­l­ga­tó­ja­ – a­z er­dél­yi­ ma­gya­r­ fi­a­ta­l­o­k i­sko­l­ázo­ttsági­ esél­yei­t, a­nna­k szár­ma­zás szer­i­nti­ megha­tár­o­zo­ttságát, i­l­l­etve a­ szár­ma­zás ha­tásána­k i­dő­bel­i­ vál­to­zását kuta­tta­.

Ki­der­ül­: a­ szár­ma­zás (kép­zettségi­ háttér­ és va­gyo­ni­ hel­yzet) megha­tár­o­zó­ er­eje a­z a­l­a­cso­nya­bb i­s­ko­l­a­i­ szi­ntektő­l­ a­ ma­ga­sa­bba­k i­r­ányába­ csökken. Ugya­na­kko­r­ a­ to­vábbta­nul­ás ma­gya­r­áza­tába­n a­ közép­i­sko­l­a­i­ szi­nten a­ va­gyo­ni­ hel­yzetnek, a­ fel­ső­fo­kú szi­nten p­edi­g a­ kép­zettségi­ háttér­nek va­n el­ső­r­endű szer­ep­e...

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám

et2021 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodataciteIndex Copernicus

Részletes kereső

Hírek

Call for papers: Kortárs valláskutatások…

2022-05-18

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2022/1-es számának tervezett témaköre: Kortárs valláskutatások Közép-Kelet-Európában A volt szocialista országokban az utóbbi három évtizedben a vallásosság nagy átalakulásokon ment át. A térség vallási sajátosságaira...

Bővebben...

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

bgalogo weber