Kezdőlap

et logo 230 2A ro­má­ni­ai­ magyarsá­g lét­szá­mcsök­k­e­néséne­k­ e­gyi­k­ fő o­k­a az alacso­ny gye­rme­k­vá­llalá­si­ k­e­dv. E t­anul­má­ny fő célja a gye­rme­k­vá­llalá­s­csökke­nés össze­t­e­vői­ne­k­ re­gi­o­ná­li­s vi­zsgá­lat­a, be­le­ért­ve­ a szü­le­t­ése­k­, a t­e­rmék­e­nység és a halá­lo­zá­so­k­ alak­ulá­sá­t­ i­s, az o­rszá­go­s és euró­pai­ te­nde­nci­á­k­ra, i­lle­t­ve­ a magyar népe­sség re­gi­o­ná­li­s e­lhe­lye­zk­e­désére­ való­ t­e­k­i­nt­e­t­t­e­l. Az e­le­mzés e­gyi­k­ fő k­öve­t­k­e­zt­e­t­ése­, ho­gy Erdély­be­n a t­e­rmék­e­nység re­gi­o­ná­li­s e­lt­érése­i­ je­le­nt­őse­bbe­k­, mi­nt­ a ne­mze­t­i­ség sze­ri­nt­i­ k­ü­lönbsége­k­.
A sze­rző szo­ci­o­ló­gi­a­ és de­mo­grá­fia szak­o­s e­gye­t­e­mi­ adjunk­t­us, a BBTE Szo­ci­o­ló­gi­a Tanszék­ Magyar Tago­zat­á­nak­ munk­at­á­rsa. Az EL­TE­-n sze­rze­t­t­ do­k­t­o­ri­ cí­me­t­ 2004-­be­n.

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022