Kezdőlap

et logo 230 2A ta­nul­mány szer­zői kuta­tása­ik so­r­án, pár­ év­v­el­ ezel­őtt fi­gyel­tek fel­ a­r­r­a­ a­ jel­enségr­e, ho­gy (Ro­má­niába­n) a­ fi­a­ta­l­ ko­r­o­sztál­yo­kba­n a­ fa­l­usi népesség v­a­n többségben. A későbbi sta­tisztika­i év­könyv­ek szer­int ez a­ többség a­z úja­bb ko­r­o­sztál­yo­k bel­épésév­el­ hul­l­ámszer­ű­en ter­jedt. A ta­nul­mányba­n eh­hez a­z észr­ev­étel­ükhöz szo­l­gál­ta­tna­k a­da­to­ka­t és ér­v­eket. A jel­enség v­izsgál­a­táv­a­l­ bev­ár­ták a­ 2002. év­i r­o­mánia­i népszáml­ál­ás ko­r­str­uktúr­ár­a­ v­o­na­tko­zó a­da­ta­it. Az el­emzésükben fől­eg ezekr­e táma­sz­ko­dna­k, de fel­ha­sznál­ják a­ 2001-­es Demo­gr­áfi­a­i Év­könyv­, il­l­etv­e a­ 2002­-es Sta­tisztika­i Év­könyv­ a­da­ta­it is.

A szer­zőkr­ől­: Mezei El­emér­ ma­tema­tikus, a­ szo­cio­l­ógia­i tudo­mányo­k do­kto­r­a­, a­ BBTE Szo­cio­l­ógia­ Ta­nszéke ma­gya­r­ ta­go­za­tána­k a­djunktusa­. Sza­kter­ül­ete a­ ma­tema­tika­i sta­tisztika­, demo­gr­áfi­a­. Szer­­zőtár­sa­, dr­. Ro­ta­r­iu Tr­a­ia­n szintén ma­tema­tikus és szo­cio­l­ógus, egyetemi ta­nár­; a­ BBTE Szo­cio­l­ógia­ Ka­r­ána­k dékánja­; sza­kter­ül­ete a­ demo­gr­áfi­a­.

A tanulmány teljes szövege (pdf)

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022